SQL LDF不存在或毁損時 如何復原資料庫

轉一下文章

這一篇文章對我的幫助很大,想必對SQL的管理者來講應該很重要,太感謝 德瑞克 了...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
交易記錄檔(transaction log)意外損毀,僅剩下資料檔案可用為例。錯誤訊息:訊息 1813,層級 16,狀態 2 ... 檔案啟動錯誤。實體檔案名稱 "*.ldf" 可能不正確。
這裡所指的意外中斷服務情境,例如:
1.系統意外、不正常中斷服務。
2.磁碟損毀。
3.交易記錄檔案(*.ldf)損毀。
等...

(要看全文請按我)轉自 德瑞克 SQL 的學習筆記

留言

熱門文章